Κατηγορίες
Άρθρα

Συχνές Ερωτήσεις (faq)


Τι είναι και γιατί με αφορούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές NATURA 2000 που αναρτά για Διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
(ΥΠΕΝ).

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών.
Προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως πχ η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία.


Ποια είναι η διαδικασία ώστε μια Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) να καταλήξει Προεδρικό Διάταγμα;
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αναθέσει σε ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας.
Από αυτές, οι πρώτες 11 έχουν αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ. Για τις 7 από αυτές η δημόσια διαβούλευση έχει κλείσει ενώ 4 παραμένουν ανοικτές
για ανάρτηση σχολίων ως τις 30 Απρίλιου 2023.
Στην παρούσα φάση σχολιάζουμε στις ανοικτές για σχολιασμό δημόσιες διαβουλεύσεις.
Τα σχόλια μας θα ενταχθούν στις Μελέτες (ΕΠΜ) που έχουν γίνει για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε αυτές τις μελέτες το υπουργείο θα βασιστεί και θα αποφασίσει τα μέτρα διαχείρισης που θα είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν μετά την
μετατροπή τους σε Προεδρικό Διάταγμα και την υπογραφή τους από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.


Γιατί είναι σημαντικό να σχολιάσω στην Δημόσια διαβούλευση εφόσον πρόκειται μόνον
για μία Περιβαλλοντική Μελέτη ;

Το πλήθος, το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση των σχολίων στην μελέτη από τους ενδιαφερόμενους, όπως οι πολίτες, οι τοπικές αρχές, οι επιστήμονες, οι φορείς και οι οργανώσεις πολιτών τους επιτρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους και να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων.
(Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν αφορούν την συγκεκριμένη μελέτη, αποκλείονται και δεν λαμβάνονται υπόψιν.)
Οι χειριστές της μελέτης, είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν τα σχόλια των φορέων και των πολιτών που έχουν γίνει κατά τη διαβούλευση, ώστε να ληφθούν υπόψιν κατά την
λήψη των αποφάσεων.
Το περιεχόμενο των σχολίων επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις, αναδεικνύοντας και θέτοντας υπόψιν των χειριστών διαφορετικές απόψεις, τεκμηριώσεις και προτάσεις από αυτές που προτείνουν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Το πλήθος των σχολίων, καταδεικνύει το πλήθος των πολιτών που θα επηρεαστούν από τις τελικές αποφάσεις και την εφαρμογή την σχεδίων διαχείρισης. Επίσης, καταδεικνύει το
μέγεθος του ενδιαφέροντος και τις αντιρρήσεις των πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα, επηρεάζοντας τις αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται τελικά σε πολιτικό επίπεδο.


Μπορώ να σχολιάσω σε ΕΠΜ περιοχών των οποίων η Μελέτη έχει κλείσει ;
Όχι. Για αυτόν τον λόγο ο σχολιασμός στη Δημόσια διαβούλευση είναι επιτακτική ανάγκη και έχει τεράστια αξία στις μελέτες που είναι ακόμη ανοιχτές σε σχόλια. Μας δίνεται μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό ΠΡΙΝ συνταχθούν οριστικά τα Μέτρα Διαχείρισης. Τα σχόλια μας στη Δημόσια διαβούλευση θα παραδοθούν μαζί με τα προτεινόμενα μέτρα. Συνεπώς οι απόψεις μας θα γίνουν γνωστές στο Υπουργείο πριν ληφθούν οι αποφάσεις και όχι μετά.


Θα γίνουν Μελέτες και για νέες περιοχές ;
Ναι. Όπως και στην παρούσα περίπτωση , πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας όταν γίνουν οι Μελέτες και για νέες περιοχές.


Θέλω να σχολιάσω στη Δημόσια Διαβούλευση. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω ;
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον παρακάτω οδηγό
https://www.pansekeya.gr/2023/03/29/comments-howto/


Θέλω να σχολιάσω στη Δημόσια διαβούλευση αλλά δυσκολεύομαι να γράψω και να εκφράσω την άποψη μου. Πως θα μπορέσω να βοηθηθώ ;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α στην ηλεκτρονική διεύθυνση pansekeya@gmail.com για να σας βοηθήσουμε.


Τι είναι το Δίκτυο Natura 2000 ;
Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα προστατευτικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης.


Ποιος είναι ο στόχος του Δικτύου Natura 2000 ;
Η διατήρηση, η αποκατάσταση και η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών τους, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων, των απειλούμενων και των ενδημικών ειδών.Ποια συστήματα αφορά το δίκτυο Natura 2000 ;
Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων όπως δάση, λίμνες, ποτάμια, υγροβιότοπους, θάλασσες και άλλα
οικοσυστήματα. Ένα οικοσύστημα μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους οικότοπους και συνήθως φιλοξενεί μια ποικιλόμορφη κοινότητα φυτών και ζώων.


Πολιτιστικά , οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα Natura 2000.
Το δίκτυο Natura 2000 αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ότι οι δύο πλευρές αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως περιοχής Natura 2000 δεν σημαίνει συνεπώς ότι πρέπει να διακοπούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές ή μέτρα αποκατάστασης προκειμένου να επανέλθουν οι περιοχές σε μια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Αλλά συχνά, οι υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να συνεχιστούν όπως και πριν. Πράγματι, για πολλές περιοχές Natura 2000, τα υφιστάμενα είδη φυτών και ζώων και τύποι οικοτόπων μπορεί να εξαρτώνται από τη συνέχιση των εν λόγω δραστηριοτήτων για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, και, άρα, είναι σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να βρεθούν τρόποι να συνεχιστούν και, ενίοτε, να ενισχυθούν οι δραστηριότητες αυτές — π.χ. χορτοκοπή ή βόσκηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή έλεγχος άγριας βλάστησης. Όλα εξαρτώνται από τις ειδικές περιβαλλοντικές, καθώς και κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και από τις συγκεκριμένες οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και των οικοτόπων που φιλοξενούν.
Το Δίκτυο Natura 2000 αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και των παραδοσιακών πρακτικών, προάγει την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, την
κοινωνική ευημερία την ευαισθητοποίηση του κοινού και βοηθάει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των τοπικών περιοχών. Μπορεί επίσης να παράσχει οικονομικές ευκαιρίες και να προωθήσει την απασχόληση με διάφορους τρόπους, όπως ο Οικοτουρισμός και οι Πράσινες θέσεις εργασίας.


Πως επιλέγονται οι περιοχές Natura 2000 ;
Οι περιοχές Natura 2000 επιλέγονται με γνώμονα τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ειδών και των οικοτόπων που προστατεύονται από την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους.
Η επιλογή τους πραγματοποιείται βάσει επιστημονικών στοιχείων.


Μπορεί κάποια από τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για τις περιοχές NATURA να μην εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους ποιους οριστήκαν οι περιοχές αυτές;
Ναι μπορεί και συμβαίνει πολύ συχνά.
Οικονομικά, συντεχνιακά, τοπικιστικά και πολιτικά συμφέροντα μπορούν να επέμβουν σε όλη την διαδικασία, από τα αρχικά στάδια των μελετών ως και τις τελικές αποφάσεις, οδηγώντας σε άδικα και αναποτελεσματικά μέτρα.


Πως μπορεί ο πολίτης να αντιδράσει σε πρώτη φάση σε παράλογα και άδικα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν;
Σε πρώτη φάση με την συμμετοχή και τον σχολιασμό στις δημόσιες διαβουλεύσεις για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Επικροτώντας τα απαραίτητα, δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα και καταδεικνύοντας τεκμηριωμένα τα άδικα, προσχηματικά, ατεκμηρίωτα και αναποτελεσματικά μέτρα, όπως συμβαίνει με αυτά που προτείνονται για την ερασιτεχνική αλιεία.

Κατηγορίες
Άρθρα

Το δεύτερο σχόλιό μας στην δημόσια διαβούλευση.

Ο σχολιασμός μας αφορά, τους περιορισμούς/απαγορεύσεις στην ερασιτεχνική αλιεία και ειδικότερα την υποβρύχια αλιεία που αβάσιμα, με ενδεχόμενη σκοπιμότητα, χωρίς τεκμηρίωση και προσχηματικά, προτείνεται στην πολιτεία να νομοθετήσει, βάση αυτής της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ)

Ηθελημένη θανάτωση εξαιτίας των αρνητικών αλληλεπιδράσεων με την αλιεία. (απειλή/πίεση G10)

(Αφορά τα προστατευτέα Θαλάσσια Θηλαστικά –ερπετά)

O υποβρύχιος ερασιτέχνης αλιέας δεν έχει καμία απολύτως αρνητική αλληλεπίδραση με τα θαλάσσια θηλαστικά και ερπετά. Έχει μόνο θετική και τα προστατεύει.

Στις ηθελημένες θανατώσεις θαλασσίων θηλαστικών και ερπετών (G10) ο υποβρύχιος ερασιτέχνης αλιέας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Δεν έχει κανένα ανταγωνισμό με αυτά, δεν του καταστρέφουν και δεν φοβάται μην του καταστρέψουν τα δίχτυα γιατί απλά, δεν έχει τέτοια εργαλεία.

Και μόνο η παρουσία του ερασιτέχνη αλιέα στην θάλασσα, αποτρέπει τα εγκλήματα ηθελημένης θανάτωσης θαλάσσιων θηλαστικών και ερπετών.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις δολοφονίες των υπέροχων αυτών πλασμάτων, προέκυψε κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID. Όταν, με το πρόσχημα της πανδημίας, εφαρμόστηκε στην πράξη η φαεινή ιδέα της απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας. Χωρίς τους ερασιτέχνες αλιείς στην θάλασσα, οι δολοφόνοι ανενόχλητοι δολοφόνησαν μαζικά.

Η μελέτη σας αυθαίρετα, με ενδεχόμενη σκοπιμότητα και χωρίς καμία τεκμηρίωση προτείνει στις περισσότερες περιπτώσεις την απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας και την διατήρηση της επαγγελματικής. Την επ’ αόριστον δηλαδή, επανάληψη του φαινομένου.

Τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία. (Απειλή/Πίεση G12)

(αφορά τα προστατευτέα Θαλάσσια θηλαστικά –ερπετά – θαλασσοπούλια)

Γιατί δεν κατονομάζετε τα εργαλεία στα οποία εμπλέκονται τα προστατευτέα είδη;

Γιατί δεν εξειδικεύετε την απειλή/πίεση G12;

https://www.medasset.org/el/thalassies-chelones/alieia/

Το αλιευτικό εργαλείο της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας είναι το καμάκι που οπλίζεται με την μυϊκή δύναμη του αλιέα. Το ψαροντούφεκο δηλαδή. Κανένα άλλο.

Είναι αναρίθμητες οι περιπτώσεις που – χωρίς δημοσιότητα, χωρίς οικολογικές σφραγίδες- υποβρύχιοι ερασιτέχνες αλιείς, έχουν απελευθερώσει – με κίνδυνο της ζωής τους πολλές φορές – παγιδευμένα θαλάσσια ερπετά και θηλαστικά, από ενεργά ή εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία ενδεχομένως, σκοπίμως δεν κατονομάζετε.

https://www.ethnos.gr/greece/article/25370/xalkidikhesosefokiapoyeixemplexteioloklhrhsedixtyapics

Η μελέτη σας αυθαίρετα, προσχηματικά, μεροληπτικά και χωρίς καμία τεκμηρίωση προτείνει στις περισσότερες περιπτώσεις την απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας και την διατήρηση της επαγγελματικής, με πρόσχημα την χρήση αλιευτικών εργαλείων που δεν χρησιμοποιούνται στην υ/β ερασιτεχνική αλιεία.

Τα αλιεύματα & η τροφή των προστατευτέων ειδών. (απειλές/πιέσεις G01, G03)

(αφορά προστατευτέα Θαλάσσια θηλαστικά –ερπετά – θαλασσοπούλια)

Οι επιπτώσεις (G01, G03) της ερασιτεχνικής αλιείας στο περιβάλλον είναι ελάχιστες σε σύγκριση με την επαγγελματική αλιεία. 1 προς 10.

Το προτεινόμενο μέτρο της απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας και της διατήρησης της επαγγελματικής δεν εξαλείφει ούτε μειώνει τις απειλές/πιέσεις στα αλιεύματα. Δεν εξασφαλίζει επίσης περισσότερη τροφή στα προστατευτέα είδη. Το 1 που δεν θα πιάσουν οι ερασιτέχνες, προτείνετε να το πιάσουν οι επαγγελματίες που ήδη πιάνουν 9 για να το πωλήσουν.

Με το πρόσχημα των πιέσεων/απειλών G01, G03, αυθαίρετα, σκόπιμα, μεροληπτικά και χωρίς καμία τεκμηρίωση προτείνετε, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέτρα απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας με ταυτόχωρη διατήρηση της επαγγελματική αλιείας.

Οικότοποι προταιρεότητας: Εκτάσεις με Ποσειδωνία & Ύφαλοι

Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών. (Πίεση G01)

Οι επιπτώσεις (G01) της ερασιτεχνικής αλιείας αναφορικά με τα αλιεύματα στις περιοχές 1120 & 1170 είναι ελάχιστες σε σύγκριση με την επαγγελματική αλιεία. 1 προς 10.

Το προτεινόμενο μέτρο της απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας και της ταυτόχωρης διατήρησης της επαγγελματικής δεν εξαλείφει ούτε μειώνει τις απειλές/πιέσεις στα αλιεύματα. Το 1 που δεν θα πιάσουν οι ερασιτέχνες, προτείνετε να το πιάσουν οι επαγγελματίες που ήδη πιάνουν 9, για να το πωλήσουν.

Με το πρόσχημα των πιέσεων/απειλών G01, αγνοώντας με πιθανή σκοπιμότητα, σοβαρότατες απειλές στους οικότοπους προτεραιότητας 1120 & 1170, αυθαίρετα, μεροληπτικά και χωρίς καμία τεκμηρίωση προτείνετε, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέτρα απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας με ταυτόχωρη διατήρηση της επαγγελματική αλιείας.

Προτείνουμε:

Να αντιμετωπίσετε στην ΕΠΜ την ερασιτεχνική και την επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με τα αλιευτικά εργαλεία που κάθε μια χρησιμοποιεί και τις πιέσεις/απειλές που κάθε μια ασκεί, στα προστατευτέα είδη.

Να λάβετε υπόψιν σας και να αντιμετωπίσετε τις επιχειρήσεις των κλάδων που δραστηριοποιούνται γύρω από την ερασιτεχνική αλιεία ισότιμα και ανάλογα, με τον κλάδο των επαγγελματιών αλιέων.

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω σχόλια.

Κατηγορίες
Άρθρα

Το πρώτο σχόλιό μας

Το πρώτο σχόλιο του συνδέσμου μας στην δημόσια διαβούλευση.

Φυσικά, θα ακολουθήσουν και άλλα. https://bit.ly/40bCZx4


Η ερασιτεχνική αλιεία είναι μια παραδοσιακή, δημοφιλής δραστηριότητα, με μεγάλη κοινωνική και οικονομική αξία στην χώρα μας. Προσφέρει ξεκούραση, χαλάρωση και αναψυχή όλο το χρόνο, σε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φύλου η οικονομικού προφίλ.

Η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς. Είναι όμως, μια ζωτικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα για τις εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίας ειδών ερασιτεχνικής αλιείας και των συνδεόμενων με αυτήν κλάδων. Π.χ. τα σκάφη και ο τουρισμός οι οποίες συνολικά προσφέρουν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες.

Η οικονομική δραστηριότητα που προκύπτει από την ερασιτεχνική αλιεία, είναι μεγάλη και διεσπαρμένη σε ολόκληρη την χώρα, ηπειρωτική, παραθαλάσσια, νησιωτική, με αντίστοιχα μεγάλη κοινωνική επίδραση σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις.

Η οικονομική δραστηριότητα από την ερασιτεχνική αλιεία, είναι τουλάχιστον ίση αν όχι μεγαλύτερη της παράκτιας επαγγελματικής, ενώ ευθύνεται για μόλις το 1/10 στην συνολική παραγωγή της επαγγελματικής αλιείας.

Ωστόσο, οι συντάκτες της παρούσας Ειδικής Περιβαλλοντολογικής Μελέτης, σκόπιμα η από άγνοια δεν έχουν λάβει τίποτα από τα πιο πάνω υπόψιν αν και όφειλαν. Προτείνουν αυθαίρετα, μεροληπτώντας υπέρ της επαγγελματικής αλιείας, χωρίς καμία ουσιαστική τεκμηρίωση, μέτρα περιορισμού και απαγορεύσεις για την ερασιτεχνική αλιεία.

Περιορισμούς και απαγορεύσεις που όχι μόνο είναι άδικες απέναντι στους ερασιτέχνες αλιείς, όχι μόνο συνιστούν διάκριση για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία, αλλά και που στις πλείστες των περιπτώσεων, χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύσουν την κατάσταση των ειδών που καλούμαστε με τις προτάσεις σας να προστατεύσουμε.

Ο κλάδος μας δεν αποτελείται από επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεύτερης κατηγορίας. Είναι αυτονόητη η απαίτηση να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία, τουλάχιστον εξίσου και ανάλογα, με τον κλάδο των επαγγελματιών αλιέων.

Είναι από κάθε άποψη απαράδεκτο και αντιπαραγωγικό, να προτείνετε απαγορεύσεις της ερασιτεχνικής αλιείας, εκεί που επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία, με το πρόσχημα της προστασίας απειλουμένων ειδών.

Η επιβίωση των επιχειρήσεών μας, εξαρτάται άμεσα και πρωτίστως από μια ζωντανή και υγιή θάλασσα. Χωρίς ζωντανή θάλασσα οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν. Συνεπώς, ενδιαφερόμαστε πολύ σοβαρά για την προστασία της.

Προτείνουμε λοιπόν, όπου πραγματικά τίθεται θέμα προστασίας ειδών που επιβάλουν την λήψη μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της αλιείας, να προτείνονται για την αλιεία στο σύνολο της (Επαγγελματική & Ερασιτεχνική).

Η απειλή για ένα είδος, είναι απειλή χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς διακρίσεις.

Κατηγορίες
Άρθρα

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε όλες τις ομάδες σας!

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι ερασιτέχνες αλιείς

Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ αντίδραση μας απέναντι στους επικείμενους περιορισμούς / απαγορεύσεις της ερασιτεχνικής αλιείας μέσω των Ειδικών Περιβαλλοντολογικών Μελετών (ΕΠΜ) στις ζώνες NATURA 2000 είναι ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ τους ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Αν και ο σχολιασμός στις 7 από τις 11 ΕΠΜ έχει κλείσει, ο μαζικός σχολιασμός όλων μας στις υπόλοιπες ανοιχτές είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ.

Πριν τον σχολιασμό σας και όσον αφορά την ΑΛΙΕΙΑ είναι σημαντικό να γνωρίζετε:

Ο σκοπός των ορισμού θαλάσσιων ζωνών NATURA δεν είναι γενικός και αόριστος (πχ αλιευτικά αποθέματα, απαγορεύσεις του Μαΐου ή του θερμάικου κα) αλλά πολύ συγκεκριμένος και αφορά την προστασία συγκεκριμένων απειλούμενων ειδών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ οι δράσεις, οι περιορισμοί η/και οι απαγορεύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να αφορούν την προστασία των συγκεκριμένων προστατευόμενων ειδών.

Θαλάσσια θηλαστικά: Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), Ρινοδέλφινο (Tursiops truncates), Ραμφοφάλαινα (Ziphius cavirostris), Φυσητήρας (Physeter macrocephalus), Ζιφιός (Ziphius cavirostris)

Θαλάσσια ερπετά: Χελώνα (Caretta caretta), Πράσινη χελώνα (Chelonia mydas)

Όστρακα: Πίννα (Pinna nobilis),  Πετροσωλήνας (Lithophaga lithopaga)

Θαλασσοπούλια

Για την προστασία των ανωτέρω ειδών πρόκειται να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας σε ζώνες των περιοχών NATURA με την σημείωση ότι στις περισσότερες από αυτές η επαγγελματική αλιεία διεξάγεται κανονικά και με μόνους περιορισμούς την μη χρήση συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κλπ)

Σας προτρέπουμε να καταθέσετε τις απόψεις σας με τα επιχειρήματα σας στην δημόσια διαβούλευση.

Ο Σχολιασμός είναι μια πολύ απλή διαδικασία, οδηγίες για την υποβολή σχολίων στην Δημόσια διαβούλευση θα βρείτε εδώ.

Κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε όλες τις ομάδες σας!

Κατηγορίες
Άρθρα

Οδηγίες για την υποβολή σχολίων στην Δημόσια διαβούλευση

Οδηγίες για την υποβολή σχολίων στην Δημόσια διαβούλευση του έργου:

“Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000”


Συνοπτικά

Mπαίνουμε σε κάθε μια απο τις 3 παρακάτω ανοιχτές Συζητήσεις της διαβούλευσης και πηγαινουμε στο τέλος της σελίδας, όπου μπορούμε να γράψουμε το σχόλιό μας στην ενότητα “Απάντηση στο: Κεφάλαιο 4”

ΕΠΜ 5α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου: Κεφάλαιο 4

ΕΠΜ 8α: Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους):Κεφάλαιο 4

ΕΠΜ 11α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών – ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:Κεφάλαιο 4

Σημειώστε οτι το σχόλιο δεν εμφανίζεται αμέσως, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί απο τον διαχειριστή της Συζήτησης .


Αναλυτικά :

Mπαίνουμε στον σύνδεσμο: https://bit.ly/40bCZx4

Eπιλέγουμε την Συζήτηση που μας ενδιαφέρει, π.χ:

Επιλέγουμε το Κεφάλαιο 4 και πηγαινουμε στο τέλος της σελίδας, όπου μπορούμε να γράψουμε το σχόλιό μας στην ενότητα “Απάντηση στο: Κεφάλαιο 4”

Εκεί συμπληρώνουμε τα πεδία με το όνομά μας

και την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μας.

Στο κεντρικό πεδίο γράφουμε το σχόλιό μας, εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μορφοποίηση κειμένου π.χ. μαύρα χοντρά γράμματα, υπογράμμιση, εισαγωγή συνδέσμων ή ακόμη και εισαγωγή φωτογραφίας.  

Επιλέγουμε το κουτάκι “I’am not a robot” 

και πατάμε το πράσινο πλήκτρο “Υποβολή”

Σημειώστε οτι το σχόλιο δεν εμφανίζεται αμέσως, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί απο τον διαχειριστή της Συζήτησης .

Στην συνέχεια πάμε στην επόμενη Συζήτηση

ΕΠΜ 8α: Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους)

Επιλέγουμε το Κεφάλαιο 4 και πηγαινουμε στο τέλος της σελίδας, όπου μπορούμε να γράψουμε το σχόλιό μας στην ενότητα “Απάντηση στο: Κεφάλαιο 4”

Εκεί συμπληρώνουμε τα πεδία με το όνομά μας

και την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μας.

Στο κεντρικό πεδίο γράφουμε το σχόλιό μας, εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μορφοποίηση κειμένου π.χ. μαύρα χοντρά γράμματα, υπογράμμιση, εισαγωγή συνδέσμων ή ακόμη και εισαγωγή φωτογραφίας.

Επιλέγουμε το κουτάκι “I’am not a robot” 

και πατάμε το πράσινο πλήκτρο “Υποβολή”

Σημειώστε οτι το σχόλιο δεν εμφανίζεται αμέσως, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί απο τον διαχειριστή της Συζήτησης .

και πάμε και στην τελευταία Συζήτηση

ΕΠΜ 11α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών – ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Επιλέγουμε το Κεφάλαιο 4 και πηγαινουμε στο τέλος της σελίδας, όπου μπορούμε να γράψουμε το σχόλιό μας στην ενότητα “Απάντηση στο: Κεφάλαιο 4”

Εκεί συμπληρώνουμε τα πεδία με το όνομά μας

και την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μας.

Στο κεντρικό πεδίο γράφουμε το σχόλιό μας, εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μορφοποίηση κειμένου π.χ. μαύρα χοντρά γράμματα, υπογράμμιση, εισαγωγή συνδέσμων ή ακόμη και εισαγωγή φωτογραφίας.

Επιλέγουμε το κουτάκι “I’am not a robot” 

και πατάμε το πράσινο πλήκτρο “Υποβολή”

Σημειώστε οτι το σχόλιο δεν εμφανίζεται αμέσως, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί απο τον διαχειριστή της Συζήτησης .

Κατηγορίες
Άρθρα

Ενημέρωση 24/03/23

Αγαπητοί συνάδελφοι, ερασιτέχνες αλιείς

Σας ενημερώνουμε για τους επερχόμενους καταστροφικούς για τον κλάδο μας, περιορισμούς και απαγορεύσεις στην ερασιτεχνική αλιεία – και κατ’ επέκταση και στην υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία – που η πολιτεία προετοιμάζει  να εισάγει. 

Ήδη έχουν εκπονηθεί Ειδικές Περιβαλλοντολογικές Μελέτες (ΕΠΜ) βάση των οποίων θα συνταχθούν Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

(Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο: https://bit.ly/40bCZx4 )

Για το αντικείμενο της αλιείας και σύμφωνα με τις ΕΠΜ για το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου ΝATURA 2000 προετοιμάζονται περιοχές όπου:

• Απαγορεύεται η Αλιεία (Επαγγελματική & Ερασιτεχνική)

• Απαγορεύεται η Ερασιτεχνική Αλιεία ΑΛΛΑ Επιτρέπεται η Επαγγελματική Αλιεία, με περιορισμούς όπως η χρήση συρόμενων εργαλείων, κυκλικών δικτύων, μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κλπ 

• Επιτρέπεται η Ερασιτεχνική Αλιεία ΜΟΝΟΝ από την ξηρά (χωρίς βάρκα).

Σημειώστε ότι οι περιοχές του δικτύου όπου η ερασιτεχνική αλιεία απαγορεύεται ή περιορίζεται, είναι αυτές που αποτελούν ψαρότοπους ενώ στις αδιάφορες αλιευτικά περιοχές, η ερασιτεχνική αλιεία επιτρέπεται.

Η  αιτιολόγηση των απαγορεύσεων και των περιορισμών αυτών για την ερασιτεχνική αλιεία,  αφορούν κατά βάση την προστασία ειδών όπως: Χελώνα (Caretta caretta), Πράσινης χελώνα (Chelonia mydas),  Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), Ρινοδέλφινο (Tursiops truncates), Πίννα (Pinna nobilis), Ραμφοφάλαινα (Ziphius cavirostris),  Φυσητήρα (Physeter macrocephalus).

είδη τα οποία η ερασιτεχνική αλιεία ποτέ δεν απετέλεσε ούτε αποτελεί απειλή.

Ο παραλογισμός ολοκληρώνεται με την επαγγελματική αλιεία να επιτρέπεται στις περισσότερες περιοχές.

Για ακόμη μια φορά λοιπόν, η πολιτεία μεροληπτεί  υπέρ της επαγγελματικής αλιείας σε βάρος της ερασιτεχνικής, προωθώντας καταστροφικά για τα προαναφερμένα είδη, την ερασιτεχνική αλιεία, αλλά και για τον κλάδο μας ΠΔ. 

Μπορεί η ερασιτεχνική αλιεία να μην έχει κανένα οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς, έχει όμως για τις εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου και των συνδεόμενων με την ερασιτεχνική αλιεία κλάδων, όπως τα σκάφη και ο τουρισμός  οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες. 

Ο κλάδος μας δεν αποτελείται από επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεύτερης κατηγορίας και είναι αυτονόητη η απαίτηση να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία τουλάχιστον εξίσου και ανάλογα,  με τον κλάδο των επαγγελματιών αλιέων.

Ο σύνδεσμος μας πέρα από την ανάδειξη του θέματος προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των απαράδεκτων αυτών προτάσεων απαγορεύσεων και περιορισμών.

Ωστόσο, είναι απαραίτητη και κρίσιμη η βοήθεια όλων ανεξαιρέτως των συνάδελφων του κλάδου μας, των ερασιτεχνών αλιέων, των επαγγελματιών και των συνδεδεμένων με την ερασιτεχνική αλιεία επιχειρήσεων.

Μείνετε σε εγρήγορση. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το ΔΣ του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α

Ο Προέδρος Ν. Κουκούλας

Η Γραμματέας  Ο. Καρτελιά

Κατηγορίες
Άρθρα

Απόφαση Λιμεναρχείου Κορίνθου αρ. 09/2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Λιμεναρχείο Κορίνθου με νέα απόφασή του 09/2022 (που καταργεί την προηγούμενη 08/2022) ρυθμίζει τη διεξαγωγή της αλιείας (ερασιτεχνικής και επαγγελματικής) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στα όρια της ευθύνης του.

Η πρώτη απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου έθετε σαν όριο που μπορεί να διεξαχθεί αλιεία τα 300μ. απόσταση μακριά από λουόμενο.

Η Πρώτη Απόφαση 08/2022   Διαύγεια 08 2022

Πρόκειται για μια απόφαση που απαγόρευε στην πράξη την αλιεία από την ακτή σε μια τεράστια περιοχή (από την Επίδαυρο έως τους Αγ. Θεοδώρους στον Σαρωνικό και από το Κιάτο ως το Πόρτο Γερμενό στον Κορινθιακό).

Η απόφαση αυτή επηρέαζε σοβαρά όχι μόνον τις τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της ερασιτεχνικής και της υποβρύχιας αλιείας και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις λιανικής πανελλαδικά, αλλά και τις επιχειρήσεις χονδρικής των ανωτέρω ειδών, επίσης πανελλαδικά, καθώς και συναφείς επιχειρήσεις (σκάφη – επισκευές σκαφών – ναυτιλιακά – αλιευτικό τουρισμό κτλ.).

Η Νέα Απόφαση 09/2022   Διαύγεια 09 2022

Η νέα απόφαση:

α) Καταργεί την προηγούμενη.

β) Εξαιρεί το υποβρύχιο ψάρεμα από τις νέες ρυθμίσεις εφόσον ήδη ρυθμίζεται με το ΠΔ373/1985.

γ) Διατηρεί τις απαγορεύσεις μόνον στις κηρυγμένες πολυσύχναστες παραλίες και μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας.

δ) Εισάγει λογικούς περιορισμούς στην αλιεία από την ακτή με αγκιστρωτά εργαλεία στις μη χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες/ακτές, με την απαίτηση να διεξάγεται 20μετρα μακρύτερα από λουόμενο/ους.

Γιατί η Νέα Απόφαση είναι σημαντική για όλους μας;

Το Λιμεναρχείο κάθε περιοχής έχει από το Νόμο το δικαίωμα να ρυθμίζει θέματα αλιείας, που προκύπτουν και δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία, με αποφάσεις του.

Ένα θέμα που προκύπτει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι η τεράστια αύξηση λουόμενων και ερασιτεχνών αλιέων στις ακτές (πολυσύχναστες ή μη) και οι προστριβές μεταξύ τους.

Πολλές από τις μέχρι τώρα αποφάσεις Λιμεναρχείων ΑΠΑΓΟΡΕΥΑΝ στην πράξη και με εντελώς γενικό τρόπο την αλιεία στις περιοχές ευθύνης τους.

Η τελευταία απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου ρυθμίζει με λογικό και δίκαιο τρόπο την διεξαγωγή της αλιείας τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς γενικές απαγορεύσεις.

Θεωρούμε και ελπίζουμε, ότι αυτή η απόφαση θα αποτελέσει πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί και από τα άλλα Λιμεναρχεία για να ρυθμίσουν αντίστοιχα θέματα.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α, ο σύνδεσμος μας.

Ο Σύνδεσμος μας, όπως και πέρυσι τον Ιούνιο στην περίπτωση του καταστροφικού για την ερασιτεχνική & υ/β αλιεία Π.Δ. που αποσύρθηκε, επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά.

Ενημέρωσε, εργάστηκε και συνεργάστηκε με άλλους φορείς και πρόσωπα, μεθοδικά, συστηματικά και με ταχύτητα για την επίτευξη της ως άνω απόφασης.

Η ταχύτητα ολοκλήρωσης των ενεργειών (10 ημέρες) συνέβαλε, ώστε οι επιχειρήσεις μας να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τις απώλειες τους.

Ευχαριστίες

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει:

Τον Λιμενάρχη Κορίνθου Αντιπλοίαρχο ΛΣ κ. Κοντό Παναγιώτη για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία, με εμφανή την διάθεση δίκαιης επίλυσης των θεμάτων.

Τον Δικηγόρο Αθηνών Γιώργο Κ. Μαρή, ο οποίος έχει διατελέσει επανειλημμένως νομικός σύμβουλος επιχειρησιακών θεμάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο κ. Μαρής ανέδειξε το θέμα και είχε την πρωτοβουλία, τη νομική και επιχειρησιακή καθοδήγηση.

Τον Επιχειρηματία Αριστείδη Τσάβαλο με έδρα την Κόρινθο, μέλος του συνδέσμου μας  για την ενημέρωση του συνδέσμου για το θέμα και την ενεργή συμμετοχή του στη επίλυση του.

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΟΣΕΑ) για την συμβολή της στην επίλυση του θέματος.

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κουκούλας

Η Γραμματέας Όλγα Καρτελιά

Κατηγορίες
Άρθρα

Η νέα απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

Η Ανάρτηση της νέας απόφασης του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Λιμενάρχης Κορίνθου Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α ́161).

β.Τις διατάξεις των άρθρων 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κορίνθου (ΦΕΚ Β ́ 326/1978).

γ. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α ́166).

δ. Τις διατάξεις του υπ ́ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β ́ 1929/2018), όπως ισχύει.

ε. Τα πρακτικά των Επιτροπώντου άρθρου 35 του υπ ́ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα τα οποία αφορούν στον χαρακτηρισμό παραλιών της περιοχής αρμοδιότητας του Λ/Χ Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́ Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́ Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́ Λ/Τ Κιάτου), ως ́ ́πολυσύχναστων ́ ́.

στ. Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου)για το έτος 2022.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ:Ω5ΝΕ4653ΠΩ-94Ο)ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.-Την απαγόρευση της αλιείας(επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο εντός της θαλάσσιας ζώνης η οποία οριοθετείται από πλωτούς σημαντήρες που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου)(αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά)και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος τους.

2.-Η ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλείαστις ως άνω θαλάσσιες περιοχές θα διενεργείται μόνο κατά τις νυκτερινές ώρες (μετά την δύση του ηλίου και έως την ανατολή) σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων από τυχόν λουόμενους και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

3.-Eκτός των ορίων των ανωτέρω θαλάσσιων περιοχών η αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου), στις οποίες υπάρχουν λουόμενοι, θα διενεργείται ως κάτωθι:

α)Επαγγελματική αλιεία με σκάφος: Με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

β)Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με τηνχρήση του αλιευτικού εργαλείου παραγάδι: Σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

γ) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με λοιπά αγκιστρωτά εργαλεία: Αφούν ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις για την κίνηση των ερασιτεχνικών σκαφών και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

δ) Ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία: Σε απόσταση είκοσι (20) τουλάχιστον μέτρων από τυχόν λουόμενους που υπάρχουν στην περιοχή και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

4.-Οι ως άνω απαγορεύσεις –ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 7ηΙουνίου 2022 έως και την 30ηΣεπτεμβρίου 2022.

5.-Η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιείαθα διενεργείται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 373/85 ΦΕΚ Α ́ 131, όπως ισχύει).

6. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες συντρέχουσες ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α ́ 261), όπως ισχύει.

7. Κάθε προγενέστερη Απόφαση η οποία ρυθμίζει ίδια θέματα, καταργείται.

8. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

Κατηγορίες
Άρθρα

Η επιστολή του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α. προς το Λιμεναρχείου Κορίνθου

Προς: Λιμεναρχείο Κορίνθου

Υπόψιν κ. Λιμενάρχη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
  2. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σίμο Κεδίκογλου
  3. Διευθυντή Λιμενικής Αστυνομίας, Πλωτάρχη κ. Πέτρο Αλικάκο

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθ. 08 2022

Αξιότιμοι Κύριοι

Παρ’ ότι η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει ίδιο οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς, οι εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις οικογένειές τους, αλλά και για τους συνδεόμενους με την ερασιτεχνική αλιεία κλάδους, όπως τα σκάφη και ο τουρισμός. Για τον λόγο αυτό, η παράλογη απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την απαγόρευση, ουσιαστικά, της ερασιτεχνικής αλιείας είναι ζωτικής και καθοριστικής σημαίας.

Στα πλαίσια αυτά και εκτιμώντας το σημαντικό έργο που έχει επιδείξει το Λιμενικό Σώμα για τα ζητήματα αρμοδιότητάς του (στα οποία περιλαμβάνεται και η ερασιτεχνική αλιεία), επιθυμούμε, προσβλέποντας στην προσοχή σας να θέσουμε υπ’ όψη σας τα πιο κάτω θέματα.

Διαμαρτυρόμαστε και αιτούμαστε την άμεση ανάκληση της απόφασης (08 2022) του Λιμεναρχείου σας με την οποία απαγορεύετε στην πράξη την ερασιτεχνική αλιεία στη περιοχή ευθύνης σας.

Η απαγόρευση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο στους ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής αυτής, σε όσους προγραμμάτιζαν να κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή, αλλά και στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με την ερασιτεχνική αλιεία πανελλαδικά.

Δεν κινδυνεύει κανείς από το καλάμι ή το αγκίστρι ερασιτέχνη αλιέα. Όμως, με την απόφαση σας, ένας ερασιτέχνης που αλιεύει από την ακτή καθίσταται αυτόματα παραβάτης όταν τον πλησιάσει ένας κολυμβητής σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων.

Χωρίς τέτοιου είδους γενικές απαγορεύσεις, δεν έχει συμβεί ποτέ ατύχημα σε κολυμβητή στο οποίο εμπλέκεται υ/β αλιέας, αποδεικνύοντας στην πράξη την ορθότητα του ήδη υφιστάμενου ΠΔ που καθορίζει τα σημεία που επιτρέπεται και απαγορεύεται η υ/α αλιεία, τη συμμόρφωση των υ/β αλιέων αλλά και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, από τα Λιμενικά όργανα.

Για ποιόν λόγο, λοιπόν, και σε τι ωφελεί/εξυπηρετεί αυτή η γενική απαγόρευση από το Λιμεναρχείο Κορίνθου, που υπερβαίνει τα –αποδεδειγμένα αποτελεσματικά- όρια που έχει θέσει ήδη ο νόμος;

Η απόφαση αυτή απαγορεύει στην πράξη παντού στα όρια ευθύνης σας, την χαρά του ψαρέματος στους λάτρεις της θάλασσας και της φύσης, στα παιδιά, τους συνταξιούχους και τους παραθεριστές και δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από τους ήδη υφιστάμενους νόμους σε κανέναν, παρά μόνο απέχθεια απέναντι σε μια παράλογη απαγόρευση και καλλιέργεια έχθρας μεταξύ των ερασιτεχνών ψαράδων, των κολυμβητών και των οργάνων του ΛΣ.

Κύριοι, σήμερα και λόγω του επείγοντος της κατάστασης αναφερθήκαμε μόνο περιληπτικά στην αδικαιολόγητη αυτή απαγόρευση, ωστόσο είμαστε άμεσα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση κρίνετε απαραίτητη.

Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα δείτε το θέμα μας με ευαισθησία, ταχύτητα και ορθολογισμό και θα εξασφαλίσετε με τις ενέργειες σας την αποφυγή παρόμοιων γενικευμένων και παράλογων απαγορεύσεων στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κουκούλας

Η Γραμματέας Όλγα Καρτελιά

Κατηγορίες
Άρθρα

Ο σχολιασμός του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α στην διαβούλευση του ΠΔ για την ερασιτεχνική αλιεία.

Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες

Η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για τους ερασιτέχνες αλιείς, έχει όμως, για τις εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες. Το ίδιο συμβαίνει και στους συνδεόμενους με την ερ. αλιεία κλάδους, όπως τα σκάφη και ο τουρισμός.

Το υπό διαβούλευση ΠΔ λοιπόν, είναι ζωτικής και καθοριστικής σημασίας για όλους εμάς.Η επαγγελματική μας δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με το εμπόριο, την κατασκευή και διάθεση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά των προϊόντων μας, μας εξασφαλίζει την επαφή με το σύνολο των ανθρώπων που ασκούν ερασιτεχνική και ειδικότερα Υ/β αλιεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.Στα πλαίσια αυτά επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις προτάσεις που αφορούν στις επιχειρήσεις μας αλλά και στους χιλιάδες Ερασιτέχνες Αλιείς ανά την Ελλάδα και εμπεριέχονται στο υπό διαβούλευση ΠΔ Ερασιτεχνικής Αλιείας.

Καταρχήν, πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συντάκτες του συγκεκριμένου υπό άτυπη διαβούλευση ΠΔ αλλά και από όσους χειρίζονται αντίστοιχα θέματα αλιείας από το ΥΑΑ & Τ ότι:

1) Η επιβίωση των επιχειρήσεών μας εξαρτάται άμεσα από μια ζωντανή θάλασσα με ψάρια. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει αλιέας και συνεπώς οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν.

2) Ο ερασιτέχνης αλιέας περιορίζεται από τη νομοθεσία σχετικά με την ποσότητα ψαριών που θα αλιεύσει. Αντίθετα, ο επαγγελματίας θα αλιεύσει την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα που θα μπορέσει με τα γνωστά επακόλουθα και επιπτώσεις.

Σήμερα, η υπεραλίευση θεωρείται ένας από τους βασικότερους κινδύνους που απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα, η επαγγελματική αλιεία αυξάνει την παραγωγή της συνεχώς, κυρίως μέσω μη βιώσιμων τρόπων παραγωγής.

Τα στοιχεία του Υπουργείου σας καταδεικνύουν 37% αύξηση στις αλιευτικές ποσότητες της επαγγελματικής αλιείας από το 2013 έως το 2018. Παράλληλα, και πάλι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου σας, το 65% των ερασιτεχνών αλιέων αλιεύει μέχρι 5kg ψάρια ανά έτος, το 29% μέχρι 30kg ψάρια ανά έτος, ενώ ΜΟΝΟ το 6% των ερασιτεχνών αλιέων αλιεύει περισσότερα από 30kg ψάρια το χρόνο.(Ας σημειωθεί ότι η μέση κατανάλωση ψαριών ανά άτομο ανά έτος στην Ελλάδα είναι 19,6 kg ενώ μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει 78,4kg ψάρια ανά έτος).

Με άλλα λόγια το Υπουργείο – ενώ υπάρχει αύξηση της επαγγελματικής κάρπωσης την εξαετία 2013-2018 άνω του 37%, και συνολική παραγωγή κατά το έτος 2018: 81.920.000kg – θέλει να εισάγει ακόμα περισσότερους περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία.

Και το ερώτημα είναι:

Το Υπουργείο ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα της θάλασσας και των ιχθυαποθεμάτων της χώρας ή υποστηρίζει ανοιχτά τον μεγαλύτερο περιορισμό της ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή των επαγγελματιών αλιέων;

Το υπό διαβούλευση ΠΔ είναι απολύτως άδικο απέναντι στους ερασιτέχνες αλιείς και θεωρούμε ότι εκφράζει ξεκάθαρα μέρος των περιορισμών που διαχρονικά επιδιώκουν να επιβάλλουν οι επαγγελματίες αλιείς στην ερασιτεχνική αλιεία.Ταυτόχρονα, όμως, δίδεται στο Υπουργείο μια ευκαιρία να αλλάξει τα κακώς κείμενα και τις αδικίες δεκαετιών που γίνονται συστηματικά σε βάρος των ερασιτεχνών αλιέων.

Οι προτάσεις μας, που ήδη έχουν κατατεθεί στην συνάντηση του συνδέσμου μας, την Τέταρτη 2.6.2021 στο ΥΑΑ&Τ με στελέχη σας, στοχεύουν πρωτίστως στην προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και παράλληλα σε μια δικαιότερη κατανομή των αλιευμάτων τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν κοινό αγαθό.

Όσον αφορά τα θέματα αλιείας επιφανείας (για τα οποία υπάρχουν άλλοι φορείς ειδικότεροι από εμάς) θεωρούμε ότι είναι όχι μόνον ουσιώδες αλλά και απαραίτητο να επικοινωνήσετε και να λάβετε προτάσεις από αντίστοιχους φορείς ερασιτεχνών ή εμπόρων ειδών αλιείας επιφανείας.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι θεωρούμε την υγεία της θάλασσας και των ιχθυαποθεμάτων πρώτο μας μέλημα και ότι είμαστε διατιθέμενοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να κάνουμε την θάλασσα μας πραγματικά βιώσιμη και την ερασιτεχνική αλιεία αειφόρα για μας, τις επιχειρήσεις μας και τα παιδιά μας .

Μετά τιμής.

Για τον ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Καρτελιά Ο.Αποστολίδης Δ.Ζωνομέσης Β.Κουκούλας Ν.Πουλικάκος Π.