Σκοποί

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

I. Η διαφύλαξη, η μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

II. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών καθώς και αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού.

III. Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και η επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.

IV. Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

V. Ο συντονισμός, η αντιπροσώπευση και η προώθηση της δράσης των μελών και των ομάδων του σε τοπικό, νομαρχιακό αλλά και εθνικό επίπεδο.

VI. Η συγκέντρωση, η μελέτη και παροχή πληροφοριών στα μέλη του για πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τους εμπόρους και εμπόρους/κατασκευαστές ειδών υποβρύχιας αλιείας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

VII. Η ανάπτυξη του τομέα της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας που άπτεται του επαγγελματικού αντικειμένου των μελών και η διενέργεια και υποστήριξη κάθε κίνησης και προσπάθειας για την διατήρηση, βελτίωση και υγιή ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής σε συνθήκες αρμονίας με το περιβάλλον και την κοινωνία.

VIII. H ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με την υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία και τις υποβρύχιες δραστηριότητες εν γένει.

IX. Η θεσμική παρουσία και παρέμβαση αναφορικά με τα θέματα των άνω τομέων και τις συνθήκες και προϋποθέσεις για την άσκηση των άνω δραστηριοτήτων, με κάθε πρόσφορη ενέργεια, όπως ενδεικτικά η διατύπωση απόψεων και προτάσεων και η παροχή στοιχείων, συμβουλών και αρωγής στους κρατικούς και μη.