Διοικητικό Συμβούλιο

Την Πέμπτη 16/12/2021 εκλέχτηκε το 7μελές τακτικό Δ.Σ. του συνδέσμου ως εξής:

Ν. Κουκούλας : Πρόεδρος

Β. Ζωνομέσης : Αντιπρόεδρος

Ο. Καρτελιά : Γ. Γραμματέας

Γ. Χαλάς : Αναπλ. Γραμματέας

Δ. Αποστολίδης : Ταμίας

Π. Πουλικάκος : Αναπλ. Ταμίας

Ι. Καμαριανάκης : Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων