Καταστατικό



	
	
	
	



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 


«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ»




(ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α)

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα 


Ι.
	Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ»
(ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α)

ΙΙ.
	Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος
της Αθήνας.

ΙΙΙ.
  To
Σωματείο είναι νομικό πρόσωπο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αναπτύσσει
τη δράση του με βάση το Καταστατικό του,
σε συμφωνία με το Σύνταγμα και τους
Νόμους του ελληνικού κράτους.






Άρθρο 2ο

Σκοπός 


Σκοπός
του Σωματείου είναι: 


	Η διαφύλαξη,
	η μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των
	κοινών οικονομικών, κοινωνικών και
	επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
	του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του
	κοινωνικού συνόλου. 
	
	
	Η ανάπτυξη
	πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης
	των μελών καθώς και αποφυγής του αθέμιτου
	ανταγωνισμού.
	
	Η κατοχύρωση
	του επαγγέλματος και η επίλυση των
	προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.
	
	Η έκφραση
	γνώμης για θέματα γενικότερου
	ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή
	της στις κοινές προσπάθειες για την
	αντιμετώπισή τους.
	
	Ο συντονισμός,
	η αντιπροσώπευση και η προώθηση της
	δράσης των μελών και των ομάδων του σε
	τοπικό, νομαρχιακό αλλά και εθνικό
	επίπεδο.
	
	Η συγκέντρωση,
	η μελέτη και παροχή πληροφοριών στα
	μέλη του για πολιτικά, κοινωνικά και
	πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τους
	εμπόρους και εμπόρους/κατασκευαστές
	ειδών υποβρύχιας αλιείας σε ευρωπαϊκό,
	εθνικό και τοπικό επίπεδο.
	
	Η ανάπτυξη
	του τομέα της υποβρύχιας ερασιτεχνικης
	αλιειας που άπτεται του επαγγελματικού
	αντικειμένου των μελών και η διενέργεια
	και υποστήριξη κάθε κίνησης και
	προσπάθειας για την διατήρηση, βελτίωση
	και υγιή ανάπτυξη της δραστηριότητας
	αυτής σε συνθήκες αρμονίας με το
	περιβάλλον και την κοινωνία.
	
	H
	ανάπτυξη των εναλακτικών μορφών
	τουρισμού που σχετίζονται με την
	υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία και τις
	υποβρύχιες δραστηριότητες εν γένει.
	
	Η θεσμική
	παρουσία και παρέμβαση αναφορικά με
	τα θέματα των άνω τομέων και τις συνθήκες
	και προϋποθέσεις για την άσκηση των
	άνω δραστηριοτήτων, με κάθε πρόσφορη
	ενέργεια, όπως ενδεικτικά η διατύπωση
	απόψεων και προτάσεων και η παροχή
	στοιχείων, συμβουλών και αρωγής στους
	κρατικούς και μή φορείς και όργανα,
	τους ιδιώτες και η ενημέρωση των πολιτών
	εν γένει.





Οι σκοποί
του Σωματείου επιδιώκονται μέσω:

α) Της
συγκέντρωσης των απόψεων και αποφάσεων
των μελών του, την επεξεργασία τους, την
προβολή τους δημοσιογραφικά και των
συζητήσεών τους σε Γενικές Συνελεύσεις
και Συνέδρια. 


β) Της
διαφώτισης και ενημέρωσης της κοινής
γνώμης στο εσωτερικό και εξωτερικό και
τα όργανα της Πολιτείας για εμπορικά
ζητήματα και ζητήματα της δραστηριότητας
της υποβρύχιας αλιείας, με διαλέξεις,
δημοσιεύματα σε εφημερίδες, περιοδικά
και ηλεκτρονικά μέσα, με συνέδρια,
δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές,
τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές,
με εκπόνηση ενημερωτικού υλικού,
εγκυκλίων και με άλλα πρόσφορα μέσα. 


γ) Της
επικοινωνίας και συνεργασίας με
εκπαιδευτικές, επιστημονικές και
εμπορικές οργανώσεις του εσωτερικού
και του εξωτερικού με σκοπό την
παρακολούθηση των εξελίξεων, στα θέματα
των εμπόρων και της εμπορικής πρακτικής
στον κλάδο του αντικειμένου του, αλλά
και εν γένει στον τομέα της δραστηριότητας
της υποβρύχιας αλιείας. 


δ) Της
συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
τις Δημόσιες Αρχές, τους πολιτιστικούς
φορείς κ.λπ. για κάθε ζήτημα που αφορά
στα επαγγελματικά ζητήματα και συμφέροντα
των μελών για τη διαμόρφωση, τη λήψη και
την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν
τα κοινά επαγγελματικά, οικoνομικά
και κοινωνικά συμφέροντά τους.

ε) Της εν
γένει συνεργασίας ή/και συμμετοχής
με/σε υπερκείμενες ή μη και συναφείς ή
μη ενώσεις, όργανα ή θέσεις κρατικών ή
άλλων ελληνικών ή μη φορέων.

Στ) Της ίδρυσης
ή/και συμμετοχής σε ομοσπονδία ή
συνομοσπονδία.



Άρθρο 3ο

Μέλη 


Ι.
Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγράφονται
αποκλειστικά και μόνον τα φυσικά πρόσωπα,
τα οποία έχουν την ιδιότητα του εμπόρου
ή του κατασκευαστή και εμπόρου ειδών
υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας.
Επίσης μέλη μπορούν να είναι τα ομόρρυθμα
μέλη των προσωπικών εταιρειών, ο πρόεδρος
ή ο διευθύνων σύμβουλος και έως δύο μέλη
του διοικητικού συμβουλίου ή έως δύο
βασικοί μέτοχοι με ποσοστό μετοχοκτησίας
τουλάχιστον …% των Α.Ε., καθώς και μέχρι
δύο από τους διαχειριστές εταίρους των
Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ με το ως άνω αντικείμενο
εφόσον, οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με
άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό του
εμπόρου. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος
νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να
είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβαθμιες
επαγγελματικές οργανώσεις.

II.
Ένα πρόσωπο για να γίνει μέλος του
Σωματείου πρέπει να ζητήσει την εγγραφή
του από το Διοικητικό Συμβούλιο με
αίτηση στην οποία θα δηλώνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του
καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο
στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης
συνεδρίασή του, εγγράφει με απόφασή του
τον αιτούντα στα μέλη του και του
κοινοποιεί την απόφαση αυτή.. Η ιδιότητα
του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Το
Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κρίνει ότι
δεν πρέπει να εγγράψει ένα μέλος, πρέπει
να εκδώσει σχετική απόφαση με τους
λόγους άρνησής του και να τη γνωστοποιήσει
το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες στον
ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος
δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη μετά
την απόρριψη της αίτησης του Γενική
Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να
ζητήσει από αυτή να κρίνει και να
αποφασίσει για την εγγραφή του. Εάν
τελικά η Γενική Συνέλευση αποφασίσει
την εγγραφή του ενδιαφερόμενου, τότε η
εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την
ημέρα που υποβλήθηκε στο Διοικητικό
Συμβούλιο σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς
αυτό να επηρεάζει το κύρος της οποιασδήποτε
απόφασης που πάρθηκε στο μεταξύ. 





Άρθρο 4ο

Δικαιώματα
Μελών 


Ι. 	Τα μέλη
του Σωματείου δικαιούνται :

	α.
Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές
Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προ το Σωματείο. 


β. Να ζητούν,
εφόσον αποτελούν το 1/10 τουλάχιστον των
μελών με κοινή αίτησή τους τη σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για
συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος
θέματα

	γ.
 Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

	δ.
Να εκλέγονται μεταξύ των
αιρετών μελών του Σωματείου.

	ε.
Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

ΙΙ.
	Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη
λήξη του λογιστικού έτους και οικονομικά
ισχύει για το τέλος του. Η διαγραφή
πραγματοποιείται με Πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου που συντάσσεται μετά την
παραλαβή της αίτησης και γνωστοποιείται
στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 30 ημέρες.
Μέλος που διαγράφεται, ευθύνεται και
μετά την διαγραφή του για όλες τις
υποχρεώσεις που ανέλαβε το Σωματείο ως
τη μέρα που υπέβαλε την αίτηση διαγραφής
του. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν,
μπορούν να επανεγγραφούν με βάση την
διαδικασία εγγραφής νέων μελών.



Άρθρο 5ο

Υποχρεώσεις
 Μελών 


Τα μέλη του
Σωματείου οφείλουν :

	α.
Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών
του Σωματείου. 


β.
Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα
με τα γενικότερα συμφέροντα και τις
επιδιώξεις του κλάδου έτσι όπως υπεύθυνα
τα χειρίζεται η Διοίκηση του Σωματείου
και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την πραγματοποίηση των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.

	β. Να
παρίστανται στις συνεδριάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.

	γ. Να
συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

	δ.Να
καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους
και την ετήσια συνδρομή τους στο Σωματείο
εφ' άπαξ μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κάθε
έτους. Διαφορετικά αποστερούνται των
δικαιωμάτων του άρθρου 4 για όσο χρόνο
καθυστερεί η οικονομική τους τακτοποίηση.
Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται
τα μέλη όταν έχουν καταβάλλει στο ταμείο
του Συλλόγου με τον παραπάνω τρόπο τις
συνδρομές. Τα μέλη που διαγράφονται και
επανεγγράφονται υποχρεούνται να
επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

	ε. Να
συμμορφώνονται με την νομοθεσία που
αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του
Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου
και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης
των μελών.



Άρθρο 6ο

Πειθαρχικός
Έλεγχος και Διαγραφή μελών 


Ι. 	Ο πειθαρχικός
έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση,
κατά την κρίση του, από την Γενική
Συνέλευση των μελών.

ΙΙ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, α) αν το μέλος
πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής
του στο Σωματείο, β) αν το μέλος ενεργεί
αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου,
γ) αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχή
έτη την υποχρεωτική συνδρομή, δ) αν το
μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για
αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται
από το νόμο 1712/1987, όπως ισχύει και ε) όταν
το μέλος, όταν συνταξιοδοτηθεί, εκτός
αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας
και μετά τη συνταξιοδότησή του, μπορεί
να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από
το Σωματείο.

ΙΙΙ.
Η περί αποβολής μέλους πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από
τη Γενική Συνέλευση των μελών του
Σωματείου. Τα αποτελέσματα της αποβολής
επέρχονται από της εγκρίσεως από τη
Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται
να ακούσει προηγουμένως το μέλος του
οποίου ζητείται η αποβολή. 




Άρθρο 7ο

Πόροι του
Σωματείου 


	Πόροι του
Σωματείου θεωρούνται κυρίως: 


	α. Οι τακτικές
ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη
εγγραφής τους.

	β. Οι έκτακτες
συνδρομές των μελών.

	γ. Τα εισοδήματα
που προέρχονται από την περιουσία και
τις δραστηριότητες του Σωματείου.

	δ. Πάσης
φύσεως δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες,
κληροδοσίες προς το Σωματείο.

	ε. Επιχορηγήσεις
από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

	στ.
Οποιοιδήποτε άλλοι πόροι ή περιουσιακά
στοιχεία που περιέχονται στο Σωματείο
καθ΄οιονδήποτε τρόπο.

Ο καθορισμός
του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και
της υποχρέωσης συνδρομής αποφασίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαγορεύεται
δε η αναδρομική ισχύς των αποφάσεων
αυτών. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή των
δωρεών που γίνονται ανώνυμα.




Άρθρο 8ο

Οικονομική
Διαχείριση 


Ι. 	Η διαχείριση
των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται
με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και
εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΙ.
Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε
έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά
για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα
σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του οικονομικού
έτους.

IΙΙ.
Η επιλογη της Τραπεζας η/και
των ηλεκτρονικών μέσων όπου το Σωματείο
θα τηρεί λογαριασμό γινεται μετα από
αποφαση του ΔΣ.. 


IV.
H
ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο
ενεργείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τον Ταμία.

V.
Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται
με εντάλματα πληρωμής και επιταγές η
με ηλεκτρονικό τρόπο που διενεργούνται
 από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
τον Ταμία.

VI.
	Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον
προβλεπεται από τον προυπολογισμο.
Δαπανη θεωρειται επισης εγκυρη εάν
είναι μικροτερη από 500 €, ανεξαρτητα
εάν προβλεπεται από τον προϋπολογισμό
εάν γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. 





Άρθρο 9ο

Γενική 
Συνέλευση 


Ι. 	Η Γενική
Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο
όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλώνεται
η θέληση των μελών.

ΙΙ.
	Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά
μεν μια (1) φορά τον χρόνο το τελευταίο
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου με πρόσκληση
του τουλάχιστον 30 ημερών, έκτακτα δε
όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για
τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες
της Τακτικής ούτε και η διαδικασία του
καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο χρόνος σύγκλησης και τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλλει τη
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν
όμως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση
των μελών, τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και ο χρόνος σύγκλησής της
καθορίζονται από τα μέλη που τη συγκαλούν
στα χρονικά όρια 20 ημερών.

IΙΙ.
	Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη του
Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός
δέκατου (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή
σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.
Η αίτηση για σύγκληση απευθύνεται στον
Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο
και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα
συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις,
το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε
δέκαπέντε (15) ημέρες.

	Απόφαση
	μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση
	των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη
	του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως, την
	συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
	
	Γενική
	Συνέλευση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί
	και με τηλεδιάσκεψη μέσω
	ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υπό την
	προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η
	αυτοπροσωπία, η δυνατότητα παρακολούθησης,
	η δυνατότητα προφορικής και έγγραφης
	παρέμβασης, η δυνατότητα ψήφου με
	ανάταση χειρός και η δυνατότητα
	καταγραφής ψήφου. Σε μια τέτοια Γενική
	Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, οι μυστικές
	ψηφοφορίες
	για τις τυχόν Αρχαιρεσίες ή άλλα θέματα
	μυστικής ψηφοφορίας είναι δυνατόν να
	πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω
	ψηφιακής κάλπης, η οποία θα διασφαλίζει
	τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος
	του εκλέγειν (ταυτοπροσωπία, δυνατότητα
	καταγραφής ψήφου, μυστικότητα ψήφου,
	παραλαβή συγκεντρωτικών εκλογικών
	αποτελεσμάτων μόνο από την Εφορευτική
	Επιτροπή κλπ).


VΙ.
H
Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση των
μελών της Γενική Συνέλευσης μπορεί να
γίνει μέσω επιστολής, ή e-mail
και περιλαμβάνει το οίκημα (αν δεν είναι
τηλεδιάσκεψη), την ημέρα και ώρα έναρξης
και χρονική διάρκεια της συνεδρίασης
καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης
με τις εισηγήσεις της Διοίκησης πάνω
στα θέματα αυτά. Όταν η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση
πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό
σύθνδεσμο (link)
στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail)
όλων των ταμειακώς ενήμερων μελών.




Άρθρο 10ο

Συνεδρίαση
Γενικής Συνέλευσης 


Ι.
	Κάθε μέλος του Σωματείου έχει μόνο μία
ψήφο. Στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές
ή Έκτακτες δικαίωμα ψήφου και λόγου στα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν
μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά
τακτοποιημένα. Μπορεί με απόφαση της
Γεν. Συνέλευσης να δοθεί ο λόγος σε
πρόσωπα ειδικής κατάρτισης αν κριθεί
αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε
συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται
αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, αλλά
επιτρέπεται και η εκπροσώπηση και η
συμμετοχή στις ψηφοφορίες με έγγραφη
εξουσιοδότηση έως και δύο ακόμα οικονομικά
τακτοποιημένων μελών από κάθε μέλος
που παρίσταται με φυσική παρουσία. 


ΙΙ.
	Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισι
+ ένα (50% + 1) τουλάχιστον των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

Εάν
κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί
απαρτία, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση
επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια
ώρα της επομένης ημέρας, κατά την οποία
συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική
Συνέλευση κατά την οποία είναι αρκετός
οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά
τακτοποιημένων μελών. 


ΙΙΙ.
	Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει
προσωρινά ο προέδρος του διοικητικού
συμβουλίου. Πρώτο θέμα της γενικής
συνέλευσης είναι η εκλογή προέδρου,
αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη
που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Αμέσως
μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Γενική
Συνέλευση προχωρεί στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην
τακτική Γενική Συνέλευση: α) Διαβάζεται
και εγκρίνεται ο Κανονισμός των Εργασιών
της Συνέλευσης. β) Συγκροτούνται Επιτροπές
για τη μελέτη των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης που δεν καλύπτονται από τις
εισηγήσεις της Διοίκησης και τον
καταρτισμό των σχετικών προτάσεων. γ)
Παρουσιάζεται από το Γενικό Γραμματέα
της Διοίκησης η Έκθεση πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου δ) Παρουσιάζεται
από τον Ταμία της Διοίκησης ο Οικονομικός
Απολογισμός της Διοίκησης. ε) Παρουσιάζεται
από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής
Εισηγητική Έκθεση του Οικονομικού
ελέγχου που έκαμε. στ) Υποβάλλεται για
έγκριση ο Προϋπολογισμός της επομένης
διαχειριστικής περιόδου. ζ) Γίνεται ο
έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης
στον οποίο ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις
και διευκρινίσεις. θ) Εγκρίνονται τα
Διοικητικά και Οικονομικά πεπραγμένα
της Διοίκησης.

ΙV.
Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστικές
είναι μόνο α) σε εκλογές Διοικητικού
Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής
Επιτροπής, β) σε θέματα εμπιστοσύνης
προς τη διοίκηση και γ) σε προσωπικά
ζητήματα. Για θέματα που δεν προβλέπεται
μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση
παίρνεται με ανάταση του χεριού.

V.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις
που λαμβάνονται κατά παράβαση των
διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

VI.
	Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της
Γενικής Συνέλευσης, φυλασονται από τον
Γραμματέα, o
οποιος υποχρεουται να τα παραδοσει με
πρωτοκολο παραδοσης –παραλαβης εντος
10 ημερολογιακων ημερων στο ΔΣ.




Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες
Γενικής Συνέλευσης

Ι. 	Η Γενική
Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί
θέματα που φέρονται ενώπιον της για
συζήτηση. Κατά τη συνεδρίαση της Γενική
Συνέλευση ορίζεται μερίμνει του ΔΣ
τριμελής επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση
η οποία διευθύνει την Γενική Συνέλευση
και σε περίπτωση εκλογών καταμετρά τις
ψήφους παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

ΙΙ. 	Θέματα
που συζητούνται αποκλειστικά στην
Γενική Συνέλευση είναι:

	α. Έγκριση
του οικονομικού προϋπολογισμού,
ισολογισμού, απολογισμού.

	β. Απολογισμός
του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από κάθε λήξη έτους.

	γ.
Ο καθορισμός του αριθμού και η εκλογή
ή αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

	δ. Η παύση
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για
σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων
ή ανικανότητα.

	ε. Η επιβολή
εκτάκτων εισφορών.

	στ. Η
τροποποίηση του Καταστατικού του
Σωματείου.

	ζ. Η αναστολή
των εργασιών του Σωματείου.

	η.
Κάθε θέμα, υποβαλλόμενο γραπτώς από
μέλoς του Σωματείου με έγγραφο απευθυνόμενο
στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της
συνεδρίασης καθε ΓΣ και προκειμενου
περι εκτακτων ΓΣ μεχρι και επτά (7) ημέρες
πριν την εναρξη της ΓΣ με την προυποθεση
ότι το θεμα αφορα τον λογο συγκλησης .

θ. Η διάλυση
του Σωματείου.

ι.
Η εκλογή σε τακτική ή έκτακτη συνέλευση
των αντιπροσώπων για τη συμμετοχή σε
άλλη ένωση προσώπων.

ια.
Ο έλεγχος των ενεργειών των εκπροσώπων
του Σωματείου σε άλλες ενώσεις προσώπων.

ιβ.
Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου
σε άλλες ενώσεις προσώπων.

IΙΙ.
Στις περιπτώσεις με στοιχεία στ, ζ και
θ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η
συμμετοχή η η νομιμη εκπροσωπιση στη
ψηφοφορία του 1/2 των ταμιακως ενταξει
μελων του Σωματειου και πλειοψηφία των
¾ αυτών.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται
για τροποποίηση Καταστατικού ή για
διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε
απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών και
αν δεν έχει απαρτία αναβάλλεται και
συγκαλείται την ίδια ώρα και ημέρα της
επόμενης βδομάδας. Πραγματοποιείται
δε μόνο όταν εξασφαλιστεί η παρουσία
του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών, απόφαση δε, λαμβάνεται μόνο με
πλειοψηφία των ¾ της απαρτίας.




Άρθρο 12ο

Διοικητικό
Συμβούλιο 


Ι. 	Το Σωματείο
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελούμενο από εφτά (7) μέλη.

 Το Δ.Σ.
απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν
(1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα,
έναν (1) Ταμία, έναν Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα, έναν Αναπληρωτή Ταμία και
τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων, που είναι
όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την
Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου
μεταξύ μελών του Σωματείου. Το νεοεκλεγόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8)
ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται
υποχρεωτικά με την επιμέλεια εκείνου
που πήρε τις περισσότερες προτιμήσεις
και με προεδρεύοντα τον ίδιο, εκλέγει
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ
των μελών του τον Πρόεδρο, οπότε την
Προεδρία αναλαμβάνει ο τελευταίος. Εν
συνεχεία, τηρεί τη διαδικασία ώστε τα
μέλη να εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο, το
Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή
Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού
Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται
να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Σε
περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η
παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο
Διοικητικό Συμβούλιο στο νέο με σύνταξη
ειδικής πράξης των δύο Συμβουλίων. και
ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση
του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

ΙΙ.
	Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι δύο (2)έτη.



	ΙΙΙ.
		Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει
	όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή
	το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του.
	Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες
	είναι πλείονες των απόντων. Η πρόσκληση
	των μελών του στις συνεδριάσεις μπορεί
	να γίνει και προφορικά. Την Ημερήσια
	Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε
	συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα
	αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά
	τις απόψεις των υπολοίπων μελών του
	Διοικητικού Συμβουλίου, και την
	ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα
	μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι τέσσερις
	(24) ώρες πριν από τη συζήτηση. Στις
	εκάστοτε συνεδριάσεις δεν είναι
	απαραίτητη η ανωτέρω προειδοποίηση,
	όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.
	Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
	μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
	Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
	Συμβουλίου είναι δημόσιες, εκτός αν
	αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό
	Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε
	μέλους του. Απόφαση μπορεί να ληφθεί
	και χωρίς συνεδρίαση των μελών, εάν όλα
	ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού
	Συμβουλίου δηλώσουν εγγράφως, την
	συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
	Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
	είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και
	με τηλεδιάσκεψη μέσω
	ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υπό την
	προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η
	αυτοπροσωπία, η δυνατότητα παρακολούθησης,
	η δυνατότητα προφορικής και έγγραφης
	παρέμβασης, η δυνατότητα ψήφου με
	ανάταση χειρός και η δυνατότητα
	καταγραφής ψήφου. Σε μια τέτοια συνεδρίαση
	με τηλεδιάσκεψη, οι τυχόν μυστική
	ψηφοφορί
	της παρ. VI.
	κατωτέρω είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί
	ηλεκτρονικά μέσω
	ψηφιακής κάλπης, η οποία θα διασφαλίζει
	τη μυστικότητα της ψήφου.


ΙV. 	Τον
Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.

V. 	Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων
μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .

VI.
	Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που
αφορά, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό
καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει
στην συνεδρίαση. Για τα θέματα αυτά
μπορεί να ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική
ψηφοφορία.

	Σε
	περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή διαγραφής
	μέλους του Δ.Σ. η αντικατάσταση του
	γίνεται από τους επιλαχόντες υποψηφίους
	των αρχαιρεσιών της τακτικής Γ.Σ με
	βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Εάν δεν
	υπάρχουν επιλαχόντες, το Δ.Σ. προχωρεί
	στην εκλογή κάποιου μέλους στη θέση
	του αντικατασταθέντος, από την κατηγορια
	δραστηριοτητας του αντικαθιστουμενου
	εφ’ οσον η θεση που αυτος κατείχε στο
	ΔΣ συνδεεται με την κατηγορια
	δραστηριοτητας. Η συμπλήρωση του Δ.Σ.
	γίνεται με απόφασή του, στην πρώτη
	συνεδρίαση του, χωρίς το μέλος ή τα μέλη
	που θα αντικατασταθουν. Σε περίπτωση
	που παραιτηθούν τόσοι σύμβουλοι ώστε
	οι εναπομείναντες να είναι κάτω των
	τριών (3), την διοίκηση του Σωματείου
	εξακολουθεί να ασκεί το παραιτηθέν
	Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλεί
	εκτάκτως Γενική Συνέλευση με θέμα την
	εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
	και εξακολουθεί να διοικεί το Σωματείο
	μέχρι την εκλογή αυτού ασχολούμενο
	μόνο με τις κατεπείγουσες και ανεπίδεχτες
	αναβολής υποθέσεις και περιοριζόμενο
	στην ενέργεια των εντελώς απαραίτητων
	πράξεων μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων
	του κλάδου.
	
	Μετά από
	κάθε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού
	Συμβουλίου εκτός από τα μέλη του
	Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και
	Γενικός Γραμματέας), γίνεται ανασύνθεση
	του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με
	μυστική ψηφοφορία εκτός από το Προεδρείο.
	Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
	αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
	μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου,
	γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία
	σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.
	Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος τότε γίνεται
	γενική ανασύνθεση. Η διαδικασία
	ανασύνθεσης εφαρμόζεται και στην
	περίπτωση που: α. Οποιοδήποτε μέλος του
	Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται
	από το αξίωμά του όχι όμως και από τη
	θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και
	β. Όταν η πλειοψηφία των μελών του
	Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσει έγγραφα
	και με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου,
	το οποίο πρέπει να δικαιολογείται
	ικανοποιητικά και με αντικειμενική
	θεμελίωση, τη μερική ή γενική κατανομή
	των αξιωμάτων.
	
	Κάθε παραίτηση
	μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από
	το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση
	στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται
	έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή
	αν σε 15 ημέρες δεν αποφασίζει το
	Διοικητικό Συμβούλιο για την αποδοχή
	ή όχι της παραίτησης. 
	
	
	Μέλος του
	Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει
	αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές
	τακτικές συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη
	συνεχείς χάνει το αξίωμά του και
	αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά
	αναπληρωματικό μέλος του ίδιου
	ψηφοδελτίου. 
	
	
	Σε όλες τις
	συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
	Τακτικές ή Έκτακτες, τηρούνται πρακτικά
	σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται
	την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο
	πριν την επόμενη συνεδρίαση.





Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου 


	Το Διοικητικό
Συμβούλιο :

	α. Διοικεί
το Σωματείο, ηγούμενο των εν γένει
δραστηριοτήτων του.

	β. Αποφασίζει
την εγγραφή των μελών καθώς και την
διαγραφή τους.

	γ.
Δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου
συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.

	δ. Αναλαμβάνει
και αναπτύσσει πρωτοβουλίες εντός του
σκοπού του Σωματείου και των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης.

	ε. Διορίζει
από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για
την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

	στ. Διαχειρίζεται
την περιουσία του Σωματείου.

	ζ.
Αποφασίζει την διάθεση των κονδυλίων
συμφωνα με την παραγραφο VI
του αρθρου 8 για την πραγματοποίηση των
σκοπών του Σωματείου.

	η.
Παρακολουθεί την εξέλιξη του Προϋπολογισμού
και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις
του, καθώς και τις μηνιαίες δαπάνες.
Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα
εγγραφής των μελών του Σωματείου, τις
τακτικές εισφορές για κάθε κατηγορία
των μελών καθώς και τις έκτακτες εισφορές
και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά
ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό
σε νέα δεδομένα. Αποφασίζει για έκτακτες
δαπάνες απρόβλεπτες από τον ετήσιο
προϋπολογισμό.



θ. Αποφασίζει
για την εκπροσώπηση του Σωματείου
ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

	ι. Αποφασίζει
για τη διάθεση των εισπραχθέντων πόρων,
μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης.

	ια.
Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη με ειδικές
γνώσεις και πείρα ή ενδιαφέρον σε ειδικά
θέματα για μελέτη και παρακολούθηση
ειδικών θεμάτων.

	ιβ.
Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση
στην Τακτική Γεν. Συνέλευση τον
Προϋπολογισμό του επόμενου έτους και
τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.
Υποβάλλει για έλεγχο έκθεση πεπραγμένων
και για έγκριση τον παραπέρα προγραμματισμό
δράσης του. 


ιγ.
Γενικά κρίνει και αποφασίζει και
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του
Σωματείου και τα συμφέροντα του Κλάδου.




Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες
Προέδρου 


Ι. 	Ο Πρόεδρος
:

	α. Εκπροσωπεί
το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των
κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη
περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το
Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

	β. Συνομολογεί
και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και μόνον. 


	γ. Συνυπογράφει
τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τα
εντάλματα εισπράξεων και κινεί τον
λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Δ. Συγκαλεί
το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις
τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τη
συζήτηση.

ΙΙ. 	Όταν
απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον
αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.




Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες
Γραμματέα 


Ι. 	Ο Γραμματέας
:

	α. Έχει την
διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

	β. Τηρεί τα
πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.

	γ.
Στηρίζει και υλοποιεί τις αποφάσεις
του Προέδρου.



δ.
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία,
φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και
υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα.



ε.. Συντάσσει
και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
για έγκριση την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων
του Διοικητικού Συμβουλίου και την
παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

ΙΙ.
	Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής
Γραμματέας ή ενα από τα μέλη του ΔΣ.




Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες
Ταμία 


Ι. 	Ο Ταμίας
:

α.
Ευθύνεται
για τη χρηματική περιουσία του Συλλόγου.
Τηρεί το ταμειο του Σωματείου και
ενημερωνει τα βιβλια Εσόδων Εξόδων.



β. Εισηγείται
στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε
μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών
και φροντίζει για την έγκριση και
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών.

γ.Ενεργεί
πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων
πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως 
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον ίδιο.

	δ.
Κινεί μαζί ή χωριστά με τον Πρόεδρο τούς
λογαριασμόύς που το Σωματείο τηρεί.

ε. Συντάσσει
και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση τον Προϋπολογισμό της επόμενης
Διαχειριστικής περιόδου και τον
Απολογισμό του προηγούμενου έτους της
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ.
	Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας. 


ΙΙΙ.
	Ο Ταμίας πρέπει υποχρεωτικά να διαμένει
στον τόπο της έδρας του Σωματείου.




Άρθρο 17ο

Εκλογή
Αιρετών Μελών του Σωματείου 


Ι.
	Στο τέλος των εργασιών της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης που γίνεται με τη
λήξη της θητείας της Διοίκησης, διεξάγονται
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
καθώς και Ελεγκτικής Επιτροπής. Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μέλη
που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία. Για
το Διοικητικό εκλέγονται επτά (7) μέλη
και για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3)
μέλη. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική
αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα
σε προθεσμία που ορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

ΙΙ.
	Το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των
υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και
ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο
και την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται
έγκαιρα στα μέλη. Τα ψηφοδέλτια γράφουν
στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα τη
φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν
τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε
αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται
η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν
με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
υποψηφίων μελών. Οι ψηφοφόροι θα
σημειώνουν με μπλε μολύβι μέχρι 5 σταυρούς
προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο
και 2 για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε
άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου θα
αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

IΙΙ.
	Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να
τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών η
κάλπη για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από την
Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο,
αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο,
ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και
ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο
στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική
κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από
την αίθουσα. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας
ανοίγονται οι κάλπες μετρούνται οι
φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους
με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται
οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση
των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό
Πρακτικό. Οι τρεις πρώτοι μη εκλεγέντες
υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί
κατά την σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.
Η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 12 για το Διοικητικό
Συμβούλιο και 18 για την Ελεγκτική
Επιτροπή. Όταν η ψηφοφορία είναι
ηλεκτρονική με τηλεδιάσκεψη και
ηλεκτρονική κάλπη, η διαλογή και η
καταμέτρηση διεξάγονται ηλεκτρονικά
υπό τους όρους που διέπουν τη χρήση της
συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής
που χρησιμοποιείται. 


IV.
Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το
πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά
διαλογής των ψηφοδελτίων και τα πρακτικά
διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης
των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει.
Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο
μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές
φυλάσσονται στα αρχεία του Σωματείου.






Άρθρο 18ο

Ελεγκτική
Επιτροπή 


Ι.
Τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου ως προς την οικονομική
διαχείριση της Οργάνωσης ασκεί Ελεγκτική
Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση των μελών και η θητεία της
είναι
δύο (2) έτη. Αποτελείται
από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά
μέλη και ελέγχει την οικονομική κατάσταση
του Σωματείου κατά τη λήξη εκάστου
οικονομικού έτους συντάσσοντας σχετική
έκθεση που υποβάλει στην Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. Τα μέλη
της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται
σε Σώμα στα Γραφεία του Σωματείου με
μυστική ψηφοφορία σε τρεις το πολύ μέρες
από την εκλογή τους και ύστερα από
πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε.
Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται
από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε
για την Ελεγκτική Επιτροπή. 


ΙΙΙ. Το μέλος
της Ελεγκτικής Επιτροπής που αποχωρεί
για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από
το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του
ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για αποχώρηση
του Προέδρου γίνεται ανασυγκρότηση σε
σώμα της Ελεγκτικής Επιτροπής μετά την
αναπλήρωση. 


IV.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα
Γραφεία του Σωματείου: α) Τακτικά δύο
φορές το χρόνο, τον Φεβρουάριο και τον
Ιούλιο, για τον έλεγχο της οικονομικής
διαχείρισης, β) Έκτακτα όταν καλείται
από το Δ.Σ. και γ) Όταν καλείται από 2 μέλη
της. Η τακτική συνεδρίαση της Ελεγκτικής
Επιτροπής γίνεται ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται
και τα θέματα της συζήτησης, και η οποία
ανακοινώνεται στα μέλη της τουλάχιστον
5 μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για
επείγοντα θέματα δεν είναι αναγκαία η
5ήμερη προειδοποίηση. 


	Η Ελεγκτική
	Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν
	παραβρίσκονται τουλάχιστον 2 από τα
	μέλη της μαζί με τον Πρόεδρο απαραίτητα.
	Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία
	των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
	υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις
	συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο
	ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Ελεγκτικής
	Επιτροπής. 
	
	
	Αρμοδιότητα
	της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος
	ως προς την οικονομική διαχείριση του
	Σωματείου. Ο Διαχειριστικός έλεγχος
	γίνεται κάθε Φεβρουάριο και Ιούλιο,
	αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα
	που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο
	και συντάσσονται ειδικές εκθέσεις και
	παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση.





Άρθρο 19ο

Αποζημίωση
Μελών Διοίκησης 


Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής
Επιτροπής δεν επιτρέπεται να αποζημιώνοται
ή να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας
ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις, αμεσα
η εμμεσα μεσω νομικων προσωπων που
συμετεχουν, που συνεπάγονται λήψη
ανταλλάγματος.




Άρθρο 20ο

Τροποποίηση
Καταστατικού 


Ι. 	Το Σωματείο
έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το
Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ. 	Κάθε
τροποποίηση ισχύει από την επομένη της
εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του
Πρωτοδικείου.




Άρθρο 21ο

Διάλυση
Σωματείου 


Ι. 	Η διάλυση
του Σωματείου αποφασίζεται από την
Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική
πλειοψηφία.

ΙΙ. 	Την
διάλυση του Σωματείου προτείνει το
Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών
μελών.




Άρθρο 22ο 


Τύχη
Περιουσίας του Σωματείου 


	Η
περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση
διάλυσης περιερχεται αυτοματα στα Χωρια
SOS
που υπαρχουν στον πλεον υποβαθμισμενο
νομο της Ελλαδας. 








Άρθρο 23ο

Σφραγίδα
Σήμα 


Ι.
	Τo
Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που
φέρει στη μέση το έτος ίδρυσης του
Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία
του και την έδρα.

ΙΙ. 	Το Σωματείο
μπορεί με απόφαση που θα λάβει το
Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να
καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και
τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή
του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί
μονο με τροποποίηση του Καταστατικού.




Άρθρο 24ο

Βιβλία του
Σωματείου 


	Τα βιβλία
που τηρεί το Σωματείο είναι :

	α)
Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο
αναγράφονται με αριθμητική σειρά το
ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα
των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός
του δελτίου ταυτότητας, , οι χρονολογίες
εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους
καθώς και η ταμειακή ενημέρωση. 


β) Βιβλίο
πρακτικών συνεδριάσεων γενικών
συνελεύσεων των μελών. 


γ) Βιβλίο
πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού
συμβουλίου. 


δ)
Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής
Επιτροπής. 


ε) Βιβλίο
ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με
χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις
και πληρωμές. 


στ) Βιβλίο
περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται
όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία της επαγγελματικής οργάνωσης.



ζ) Πρωτόκολλο
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Το Σωματείο
μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα
με τις ανάγκες του.




Άρθρο 25ο

Γενικές
Διατάξεις 


Ι. 	Το Σωματείο
δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες
ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές
ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση
και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί
νόμοι.

ΙΙ. 	Πράξεις
των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές
και δεσμεύουν το Σωματείο, εφόσον μέσα
στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους
αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας
τους.