Κατηγορίες
Άρθρα

Συχνές Ερωτήσεις (faq)


Τι είναι και γιατί με αφορούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές NATURA 2000 που αναρτά για Διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
(ΥΠΕΝ).

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών.
Προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως πχ η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία.


Ποια είναι η διαδικασία ώστε μια Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) να καταλήξει Προεδρικό Διάταγμα;
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αναθέσει σε ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας.
Από αυτές, οι πρώτες 11 έχουν αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ. Για τις 7 από αυτές η δημόσια διαβούλευση έχει κλείσει ενώ 4 παραμένουν ανοικτές
για ανάρτηση σχολίων ως τις 30 Απρίλιου 2023.
Στην παρούσα φάση σχολιάζουμε στις ανοικτές για σχολιασμό δημόσιες διαβουλεύσεις.
Τα σχόλια μας θα ενταχθούν στις Μελέτες (ΕΠΜ) που έχουν γίνει για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε αυτές τις μελέτες το υπουργείο θα βασιστεί και θα αποφασίσει τα μέτρα διαχείρισης που θα είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν μετά την
μετατροπή τους σε Προεδρικό Διάταγμα και την υπογραφή τους από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.


Γιατί είναι σημαντικό να σχολιάσω στην Δημόσια διαβούλευση εφόσον πρόκειται μόνον
για μία Περιβαλλοντική Μελέτη ;

Το πλήθος, το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση των σχολίων στην μελέτη από τους ενδιαφερόμενους, όπως οι πολίτες, οι τοπικές αρχές, οι επιστήμονες, οι φορείς και οι οργανώσεις πολιτών τους επιτρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους και να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων.
(Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν αφορούν την συγκεκριμένη μελέτη, αποκλείονται και δεν λαμβάνονται υπόψιν.)
Οι χειριστές της μελέτης, είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν τα σχόλια των φορέων και των πολιτών που έχουν γίνει κατά τη διαβούλευση, ώστε να ληφθούν υπόψιν κατά την
λήψη των αποφάσεων.
Το περιεχόμενο των σχολίων επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις, αναδεικνύοντας και θέτοντας υπόψιν των χειριστών διαφορετικές απόψεις, τεκμηριώσεις και προτάσεις από αυτές που προτείνουν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Το πλήθος των σχολίων, καταδεικνύει το πλήθος των πολιτών που θα επηρεαστούν από τις τελικές αποφάσεις και την εφαρμογή την σχεδίων διαχείρισης. Επίσης, καταδεικνύει το
μέγεθος του ενδιαφέροντος και τις αντιρρήσεις των πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα, επηρεάζοντας τις αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται τελικά σε πολιτικό επίπεδο.


Μπορώ να σχολιάσω σε ΕΠΜ περιοχών των οποίων η Μελέτη έχει κλείσει ;
Όχι. Για αυτόν τον λόγο ο σχολιασμός στη Δημόσια διαβούλευση είναι επιτακτική ανάγκη και έχει τεράστια αξία στις μελέτες που είναι ακόμη ανοιχτές σε σχόλια. Μας δίνεται μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό ΠΡΙΝ συνταχθούν οριστικά τα Μέτρα Διαχείρισης. Τα σχόλια μας στη Δημόσια διαβούλευση θα παραδοθούν μαζί με τα προτεινόμενα μέτρα. Συνεπώς οι απόψεις μας θα γίνουν γνωστές στο Υπουργείο πριν ληφθούν οι αποφάσεις και όχι μετά.


Θα γίνουν Μελέτες και για νέες περιοχές ;
Ναι. Όπως και στην παρούσα περίπτωση , πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας όταν γίνουν οι Μελέτες και για νέες περιοχές.


Θέλω να σχολιάσω στη Δημόσια Διαβούλευση. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω ;
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον παρακάτω οδηγό
https://www.pansekeya.gr/2023/03/29/comments-howto/


Θέλω να σχολιάσω στη Δημόσια διαβούλευση αλλά δυσκολεύομαι να γράψω και να εκφράσω την άποψη μου. Πως θα μπορέσω να βοηθηθώ ;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α στην ηλεκτρονική διεύθυνση pansekeya@gmail.com για να σας βοηθήσουμε.


Τι είναι το Δίκτυο Natura 2000 ;
Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα προστατευτικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης.


Ποιος είναι ο στόχος του Δικτύου Natura 2000 ;
Η διατήρηση, η αποκατάσταση και η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών τους, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων, των απειλούμενων και των ενδημικών ειδών.Ποια συστήματα αφορά το δίκτυο Natura 2000 ;
Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων όπως δάση, λίμνες, ποτάμια, υγροβιότοπους, θάλασσες και άλλα
οικοσυστήματα. Ένα οικοσύστημα μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους οικότοπους και συνήθως φιλοξενεί μια ποικιλόμορφη κοινότητα φυτών και ζώων.


Πολιτιστικά , οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα Natura 2000.
Το δίκτυο Natura 2000 αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ότι οι δύο πλευρές αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως περιοχής Natura 2000 δεν σημαίνει συνεπώς ότι πρέπει να διακοπούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές ή μέτρα αποκατάστασης προκειμένου να επανέλθουν οι περιοχές σε μια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Αλλά συχνά, οι υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να συνεχιστούν όπως και πριν. Πράγματι, για πολλές περιοχές Natura 2000, τα υφιστάμενα είδη φυτών και ζώων και τύποι οικοτόπων μπορεί να εξαρτώνται από τη συνέχιση των εν λόγω δραστηριοτήτων για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, και, άρα, είναι σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να βρεθούν τρόποι να συνεχιστούν και, ενίοτε, να ενισχυθούν οι δραστηριότητες αυτές — π.χ. χορτοκοπή ή βόσκηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή έλεγχος άγριας βλάστησης. Όλα εξαρτώνται από τις ειδικές περιβαλλοντικές, καθώς και κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και από τις συγκεκριμένες οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και των οικοτόπων που φιλοξενούν.
Το Δίκτυο Natura 2000 αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και των παραδοσιακών πρακτικών, προάγει την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, την
κοινωνική ευημερία την ευαισθητοποίηση του κοινού και βοηθάει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των τοπικών περιοχών. Μπορεί επίσης να παράσχει οικονομικές ευκαιρίες και να προωθήσει την απασχόληση με διάφορους τρόπους, όπως ο Οικοτουρισμός και οι Πράσινες θέσεις εργασίας.


Πως επιλέγονται οι περιοχές Natura 2000 ;
Οι περιοχές Natura 2000 επιλέγονται με γνώμονα τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ειδών και των οικοτόπων που προστατεύονται από την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους.
Η επιλογή τους πραγματοποιείται βάσει επιστημονικών στοιχείων.


Μπορεί κάποια από τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για τις περιοχές NATURA να μην εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους ποιους οριστήκαν οι περιοχές αυτές;
Ναι μπορεί και συμβαίνει πολύ συχνά.
Οικονομικά, συντεχνιακά, τοπικιστικά και πολιτικά συμφέροντα μπορούν να επέμβουν σε όλη την διαδικασία, από τα αρχικά στάδια των μελετών ως και τις τελικές αποφάσεις, οδηγώντας σε άδικα και αναποτελεσματικά μέτρα.


Πως μπορεί ο πολίτης να αντιδράσει σε πρώτη φάση σε παράλογα και άδικα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν;
Σε πρώτη φάση με την συμμετοχή και τον σχολιασμό στις δημόσιες διαβουλεύσεις για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Επικροτώντας τα απαραίτητα, δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα και καταδεικνύοντας τεκμηριωμένα τα άδικα, προσχηματικά, ατεκμηρίωτα και αναποτελεσματικά μέτρα, όπως συμβαίνει με αυτά που προτείνονται για την ερασιτεχνική αλιεία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *