Κατηγορίες
Άρθρα

Η νέα απόφαση του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

Η Ανάρτηση της νέας απόφασης του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Λιμενάρχης Κορίνθου Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α ́161).

β.Τις διατάξεις των άρθρων 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κορίνθου (ΦΕΚ Β ́ 326/1978).

γ. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α ́166).

δ. Τις διατάξεις του υπ ́ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β ́ 1929/2018), όπως ισχύει.

ε. Τα πρακτικά των Επιτροπώντου άρθρου 35 του υπ ́ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα τα οποία αφορούν στον χαρακτηρισμό παραλιών της περιοχής αρμοδιότητας του Λ/Χ Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́ Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́ Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́ Λ/Τ Κιάτου), ως ́ ́πολυσύχναστων ́ ́.

στ. Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου)για το έτος 2022.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ:Ω5ΝΕ4653ΠΩ-94Ο)ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.-Την απαγόρευση της αλιείας(επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο εντός της θαλάσσιας ζώνης η οποία οριοθετείται από πλωτούς σημαντήρες που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου)(αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά)και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος τους.

2.-Η ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλείαστις ως άνω θαλάσσιες περιοχές θα διενεργείται μόνο κατά τις νυκτερινές ώρες (μετά την δύση του ηλίου και έως την ανατολή) σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων από τυχόν λουόμενους και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

3.-Eκτός των ορίων των ανωτέρω θαλάσσιων περιοχών η αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α ́Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β ́ Λ/Τ Ισθμίας, Γ ́Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ ́Λ/Τ Κιάτου), στις οποίες υπάρχουν λουόμενοι, θα διενεργείται ως κάτωθι:

α)Επαγγελματική αλιεία με σκάφος: Με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

β)Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με τηνχρήση του αλιευτικού εργαλείου παραγάδι: Σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

γ) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με λοιπά αγκιστρωτά εργαλεία: Αφούν ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις για την κίνηση των ερασιτεχνικών σκαφών και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

δ) Ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία: Σε απόσταση είκοσι (20) τουλάχιστον μέτρων από τυχόν λουόμενους που υπάρχουν στην περιοχή και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

4.-Οι ως άνω απαγορεύσεις –ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 7ηΙουνίου 2022 έως και την 30ηΣεπτεμβρίου 2022.

5.-Η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιείαθα διενεργείται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 373/85 ΦΕΚ Α ́ 131, όπως ισχύει).

6. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες συντρέχουσες ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α ́ 261), όπως ισχύει.

7. Κάθε προγενέστερη Απόφαση η οποία ρυθμίζει ίδια θέματα, καταργείται.

8. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *